<img src="https://secure.intelligent-company-foresight.com/781814.png" style="display:none;">

Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ACADEMIC SOFTWARE

 1. Definities

Doorheen deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 • Academic Software: Academic Software bv, met maatschappelijke zetel te Wolfsakker 5A, 9160 Lokeren, en met KBO-nummer 0635.738.394;
 • Platform: het online platform van Academic Software met URL www.academicsoftware.eu waarop Academic Software de Gebruiker de mogelijkheid biedt om Software te downloaden;
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die zich heeft geregistreerd op het Platform en via zijn/haar Onderwijsinstelling de mogelijkheid heeft bekomen om van de diensten van Academic Software gebruik te maken;
 • Onderwijsinstelling: de onderwijsinstelling die met Academic Software een overeenkomst heeft afgesloten met het oog op de mogelijkheid tot het gebruik van bepaalde software en het aanbieden daarvan aan haar docenten en studenten (de Gebruikers) via het Platform.
 • Software: de software waartoe de Onderwijsinstelling de mogelijkheid verleent aan de Gebruiker om deze te downloaden via het Platform
 • Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 1. Toepassing

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de registratie, het gebruik en de beëindiging van (het gebruik van) het Platform door de Gebruiker die het Platform wenst aan te wenden en hiertoe via de Onderwijsinstelling de mogelijkheid heeft bekomen.

Door de registratie en het gebruik van het Platform aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en zonder enig voorbehoud deze algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

De Gebruiker aanvaardt en erkent dat Academic Software de naam, voornaam en het e-mailadres waarmee de Gebruiker zich registreert dient over te maken aan de Onderwijsinstelling met het loutere doel de facturatie door de Onderwijsinstelling aan de Gebruiker mogelijk te maken.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen via de website www.academicsoftware.eu.

Het Platform kan hyperlinks en softwaredownloads bevatten waarmee u de omgeving van Academic Software verlaat en op de website van een licentiehouder van de Software of andere derde terecht komt. Academic Software heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van licentiehouders van de Software of andere derden waarnaar wordt gelinkt.

Voor deze via het Platform door de licentiehouders van de Software of andere derden geleverde diensten, d.w.z. elke andere partij dan Academic Software, zijn (tevens) de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende licentiehouder van de Software of derde(n) van toepassing.

Academic Software is dan ook niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van zulke licentiehouders van de Software of andere derde(n).

Academic Software behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze algemene gebruiksvoorwaarden aan te passen en zal de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen. Indien één van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit niets afdoen aan de geldigheid van de overige bepalingen.

 1. Registratie en gebruik van het Platform

Een Gebruiker die zich registreert voor het Platform dient akkoord te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een loginsysteem van hun school of van een andere identiteitsprovider (zoals Google, Microsoft, Smartschool…) om in te loggen op het Platform. Academic Software is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met deze accounts die Gebruikers mogelijks ondervinden.

Het gebruik van de Software kan verder onderworpen worden aan de voorwaarden van de licentiehouders van de betreffende Software. In voorkomend geval zal de Gebruiker deze voorwaarden dienen te aanvaarden bij het downloaden van de Software.

De Gebruiker zal zijn logingegevens niet meedelen aan derden en strikt persoonlijk houden.

Academic Software behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen, aanpassingen, uitbreidingen, vernieuwingen etc. m.b.t. het Platform door te voeren.

Het gebruik van het Platform is op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker kan het Platform enkel gebruiken indien en voor zover hij/zij daartoe de toelating heeft gekregen van de Onderwijsinstelling.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrecht, merken, logo’s, software, databanken, broncode, modellen, tekeningen, octrooien en andere, geregistreerd of niet-geregistreerd, m.b.t. de inhoud en samenstelling van het Platform en de Software zijn eigendom van Academic Software of de licentiehouders van de Software en mogen alleen worden gebruikt in het kader van de diensten die worden aangeboden via het Platform.

Academic Software verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het Platform. De Gebruiker mag het Platform of de Software niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academic Software. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Geen enkel element van deze algemene gebruiksvoorwaarden kan begrepen worden als een overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten. Er wordt louter een gebruiksrecht op het Platform verleend binnen de grenzen zoals in deze algemene gebruiksvoorwaarden bepaald.

 1. Aansprakelijkheid

Het Platform is beschikbaar zoals in de huidige staat en dient enkel gebruikt te worden voor de hierin vermeldde doeleinden. Deze doeleinden zijn algemeen en geenszins aangepast aan een individuele situatie.

Iedere download van Software door een Gebruiker via het Platform gebeurt steeds op eigen risico en de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Academic Software is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door deze downloads van Software en het verdere gebruik van deze Software.

Academic Software zal alle redelijke inspanningen leveren om het Platform beschikbaar te houden en eventuele onjuistheden, onderbrekingen of storingen te beperken. Onder geen beding kan Academic Software aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onderbrekingen, storingen, wijzigingen of andere gebreken in het aanbod, de uitvoering of de werking van het Platform, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Academic Software.

Academic Software is enkel aansprakelijk voor aan haar toerekenbare zware of opzettelijke fouten veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen met een maximale aansprakelijkheid gelijk het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Academic Software is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van mogelijkheden… Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat Academic Software enige exoneratiebedingen of beperkingen in garanties opgenomen in enige voorwaarden van de licentiehouders van de Software tevens rechtstreeks aan de Gebruiker zal kunnen tegenwerpen.

De Gebruiker zal Academic Software vrijwaren voor enige vordering vanwege enige licentiehouder van de Software of een andere derde wegens schending door deze Gebruiker van de door hem bij het downloaden van Software aanvaarde voorwaarden.

In geen geval kan Academic Software verantwoordelijk worden gesteld voor foutief gebruik van het Platform door de Gebruiker, noch voor de diensten verleend of het nalaten door licentiehouders van de Software of andere derden.

 1. Overmacht

Academic Software is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Academic Software geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten haar wil, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: technische problemen bij de licentiehouders van de Software, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie) of fouten of vertragingen te wijten aan derden. Academic Software is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

In geval van overmacht heeft Academic Software het recht om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank te beëindigen. Dit geeft de Gebruiker geen recht op enige tegemoetkoming of schadevergoeding.

Worden eveneens als overmacht beschouwd, omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door Academic Software onmogelijk maken of zo onredelijk moeilijk dan wel onredelijk lang dat de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer onder dezelfde voorwaarden kan worden afgedwongen.

 1. Beëindiging

De Gebruiker kan het gebruik van het Platform op ieder gewenst moment kosteloos beëindigen, door een e-mail te sturen naar info@academicsoftware.eu.

Academic Software behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van het Platform te wijzigen, de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk te onderbreken en/of de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder dat de Gebruikers daar enige rechten aan kunnen ontlenen. Dat kan meer bepaald het geval zijn indien deze algemene gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd, de facturen niet tijdig betaald worden of in geval van bedrog of misbruik van het Platform door de Gebruiker.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de registratie, het gebruik en de beëindiging van (het gebruik van) het Platform, alsook op alle mogelijke geschillen die daarmee verband kunnen houden.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van het Platform vallen onder de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken van Kortrijk.Voor vragen over het Platform of deze voorwaarden kan contact opgenomen worden met Academic Software per e-mail op het adres info@academicsoftware.eu.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

 1. Toepassing

De Gebruiker heeft tevens de mogelijkheid om bijkomend – buiten de Software – een licentie op andere software te bekomen van Academic Software. Hierop zijn bijkomend deze bijzondere voorwaarden van toepassing en de Gebruiker aanvaardt deze bijzondere voorwaarden.

Desgevallend aanvaardt de Gebruiker dat hij of zij bijkomend zelf voor eigen rekening en op eigen risico verbonden is t.a.v. Academic Software, dan wel t.a.v. de producent van de betreffende software met betrekking tot de licentie op die bijkomende software.

 1. Licentietypes

Afhankelijk van welke bijkomende software de Gebruiker wenst te downloaden, gaat de Gebruiker één (of meerdere) van volgende verbintenissen aan:

 1. Ofwel koopt de Gebruiker van Academic Software een voucher aan voor een 1-jarige licentie van de producent van de betreffende bijkomende software.

In dit geval verlaat de Gebruiker de omgeving van Academic Software en komt de Gebruiker terecht op de website van de producent van de betreffende bijkomende software. Academic Software heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van de producent van de software waarnaar wordt gelinkt.

Voor deze door de producent van de betreffende bijkomende software geleverde diensten zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende producent van de software van toepassing. Academic Software is dan ook niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van zulke producenten.

 1. Ofwel koopt de Gebruiker van Academic Software een licentie op de betreffende bijkomende software en betaalt de Gebruiker aan Academic Software hiervoor een eenmalige vergoeding.

Academic Software verkoopt aan de Gebruiker, onder voorbehoud van deze voorwaarden, een beperkte, niet- sublicentieerbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de betreffende bijkomende software te installeren en dit uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

De Gebruiker erkent hiervoor een eenmalige vergoeding verschuldigd te zijn.

 1. Ofwel verkrijgt de Gebruiker van Academic Software een sublicentie gedurende één jaar op de betreffende software en betaalt de Gebruiker aan Academic Software hiervoor een jaarlijkse vergoeding.

Academic Software verleent aan de Gebruiker, onder voorbehoud van deze voorwaarden, een sublicentie om de betreffende bijkomende software te installeren en dit uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

De Gebruiker erkent voor deze sublicentie een jaarlijkse vergoeding verschuldigd te zijn.

De licentieduur is voor een periode van 1 jaar. Na 1 jaar wordt de licentie automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar. De Gebruiker kan de licentie aan het einde van elke periode van 1 jaar beëindigen, rekening houdend met een verplichte opzegtermijn van één maand voor het einde van deze periode.

Elke beëindiging, om welke reden dan ook, geeft Academic Software het recht om betaling te eisen van het volledige verschuldigde bedrag onder de toepasselijke licentieovereenkomst alsof de volledige licentieperiode onder deze overeenkomst volledig was voltooid.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De betreffende bijkomende software en alle wereldwijde auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zijn het exclusieve eigendom van Academic Software en/of haar licentiegevers. Academic Software en haar licentiegevers behouden alle rechten van en tot de bijkomende software die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend in deze voorwaarden. De betreffende bijkomende software (en alle kopieën daarvan) wordt middels deze voorwaarden aan de Gebruiker gelicentieerd, niet verkocht.

De Gebruiker mag de betreffende bijkomende software in kwestie niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins commercieel uitbuiten. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de betreffende bijkomende software te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen, noch mag de Gebruiker de betreffende bijkomende software kopiëren of gebruiken voor een ander doel dan de vermelde doelen.

Geen enkel element van deze voorwaarden kan begrepen worden als een overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten. Er wordt louter een gebruiksrecht op het Platform verleend binnen de grenzen zoals in deze voorwaarden bepaald.

 1. Betaling

De vermelde prijzen zijn in euro, inclusief btw en andere lasten en taksen. De betaling dient voorafgaand en onherroepelijk te gebeuren via online betaling (VISA...) en verbindt de Gebruiker onherroepelijk tot aankoop.

 1. Herroepingsrecht

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht verliest vermits het gaat om levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.